แฟ้มสอดงานพิมพ์ออฟเซท 4 สี

เรียงลำดับ:

เป็นแฟ้มเก็บเอกสาร จัดเก็บเอกสารได้เป็นระเบียบ สะดวกแก่การค้นหา